Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego My Fit Bro

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 15 kwietnia 2015 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin korzystania z serwisu internetowego My Fit Bro, pod adresem http://myfitbro.com/, określa zasady i warunki korzystania z Usług świadczonych w Serwisie internetowym My Fit Bro i został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących i administrujących usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

3. Z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin i bezwarunkowo zaakceptować jego postanowienia.

4. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi, nie stanowią inaczej.

5. Wygląd Serwisu, jego oprogramowanie, układ funkcjonalny, elementy graficzne oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Administratorowi lub innym osobom oraz podlegają ochronie prawnej.

6. Korzystanie przez Użytkownika z usługi świadczonej w Serwisie oznacza zawarcie przez Użytkownika z Administratorem umowy o świadczenie Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

§ 2. Definicje

O ile z treści niniejszego Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z Serwisu, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki Administratora oraz zasady i warunki korzystania z Usług świadczonych w Serwisie;

Regulamin zamieszczania reklam - zamieszczony w Serwisie odrębny regulamin opisujący sposób zamieszczania, prawa i obowiązki Administratora oraz Reklamodawcy, a także warunki odpłatności za umieszczanie w Serwisie materiałów reklamowych;

Regulamin odpłatności - zamieszczony w Serwisie odrębny regulamin opisujący sposób i warunki odpłatności za płatne funkcjonalności poszczególnych modułów dostępnych w Serwisie;

Serwis - serwis internetowy My Fit Bro, znajdujący się pod adresem internetowym: http://myfitbro.com/, stanowiący platformę internetową, której właścicielem i administratorem jest Fit Up Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 82, 90-223 Łódź, i na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników; 

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Fit Up Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905r. 82, 90-223 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000418034, NIP 725-205-94-85, REGON: 101399797;

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, a także przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej; 

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która skutecznie założy Konto w Serwisie poprzez uzyskanie Loginu wraz z hasłem pozwalającym zalogować się na Konto.

Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie jaka została przez niego wybrana na etapie rejestracji Konta w Serwisie; 

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza opisami, danymi, oraz innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Za pomocą Konta Użytkownik może dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora (w szczególności może aktywować czy deaktywować poszczególne usługi);

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, jego klientów (w funkcjonalności „dla trenera”) lub studentów (w funkcjonalności „e-learninig”), przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są w Serwisie; z Profilem danego Użytkownika mogą zapoznawać się inni Użytkownicy lub - w określonych przypadkach - osoby korzystające z sieci Internet;

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu; 

Materiały multimedialne - wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie w dowolnym formacie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne.

§ 3. Informacje podstawowe odnośnie Serwisu oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Podstawowym celem funkcjonowania Serwisu jest wsparcie Użytkownika w zakresie zdrowego, aktywnego trybu życia. Serwis zakłada monitoring oraz pomoc we wspomaganiu aktywnego trybu życia, wykorzystując algorytmy bazujące na wiedzy eksperckiej. W tych celach Użytkownik zostanie obdarzony narzędziami umożliwiającymi aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie treści (informacje, porady, ekspertyzy, etc.) uzyskane za pośrednictwem Serwisu (w tym również od innego Użytkownikami, w szczególności zaś osoby zaproszonej przez Użytkownika na jego trenera) mają charakter wyłącznie poglądowy (informacyjny), służą ogólnemu zorientowaniu się Użytkownika w zakresie problemów, których dotyczą, i w żaden sposób nie mogą zastąpić rzetelnej wiedzy (w szczególności specjalistycznej lekarskiej). Oznacza to również, że nawet zaangażowanie zaawansowanych technologii i opartych na wiedzy eksperckiej algorytmów ma na celu jedynie wsparcie Użytkownika czy stymulowanie jego zaangażowania w zdrowy i aktywny tryb życia, natomiast nie mogą zastąpić porady udzielanej przez odpowiedniego specjalistę, w szczególności w wyniku bezpośredniej konsultacji, które zawsze mają charakter indywidualny.

3. Aby poprawnie korzystać z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, dowolnej skrzynki pocztowej      e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies”). Dla poprawnego korzystania z usług video lub korzystania z Serwisu za pomocą aplikacji mobilnych zaleca się posiadanie najnowszego oprogramowania, umożliwiającego wyświetlenie pliku video lub korzystania z aplikacji mobilnych.

4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu mają istotne znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, jego prawidłowego wyświetlania w aplikacjach mobilnych, jak również dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do warunków i wytycznych wskazanych w Regulaminie, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

5. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

6. Serwis zawiera funkcjonalności darmowe oraz płatne. Sposób i warunki odpłatności wraz ze wskazaniem płatnych funkcjonalności w poszczególnych modułach zostaną zawarte w Regulaminie odpłatności, który zostanie umieszczony na stronach Serwisu z chwilą wprowadzenia pierwszej płatnej funkcjonalności.

7. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) jest Administrator.

8. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora oraz do ich poprawiania, a także do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera § 5 Regulaminu oraz dokument Polityka Prywatności, dostępny również w stopce strony.

9. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym również w stopce strony.

§ 4. Usługi

1. Serwis posiada trzy główne moduły: „wirtualny trener”, „dla trenera” oraz „e-learning”. 

Korzystając w Serwisie z modułu „wirtualny trener”, poprzez wypełnianie interaktywnej ankiety dotyczącej cech fizycznych, Użytkownik tworzy spersonalizowany profil typu osobowości, celów jakie chce osiągnąć, swojego zdrowia i trybu życia, następnie ma możliwość uzupełniania kalendarza aktywności fizycznej i otrzymywania informacji zwrotnych. Użytkownik ma możliwość codziennego monitorowania zadanego trybu aktywności fizycznej oraz generowania idealnego dla swoich potrzeb harmonogramu ćwiczeniowego.

2. Korzystając w Serwisie z modułu „dla trenera”, oprócz funkcjonalności dostępnych dla każdego Użytkownika Serwisu, Użytkownik posiada narzędzia wspomagające codzienną pracę trenera (m.in. rejestracja swoich klientów, harmonogram zajęć klientów), w tym posiada podgląd na konta Użytkowników indywidualnych ćwiczących pod okiem konkretnego trenera (na co Użytkownik, zapraszając daną osobę jako trenera wyraża zgodę). Użytkownik korzystając w Serwisie z modułu „dla trenera” może układać trening swoim klientom, monitorować ich postępy oraz zwiększyć atrakcyjność swoich usług poprzez zaoferowanie bardziej efektywnego kontaktu z Użytkownikiem.

3. Moduł „e-learning” jest skierowany do osób uczących się zagadnień związanych ze sportem i rekreacją. Dostęp do modułu jest realizowany poprzez czasowe użytkowanie systemu (login i hasło do aplikacji internetowej), w ramach której każdy kursant otrzymuje wirtualnego użytkownika o zadanych parametrach dotyczących jego cech fizycznych, celów do osiągnięcia. Zadaniem kursanta jest układanie wirtualnemu użytkownikowi harmonogramu ćwiczeń tak, aby otrzymać zadane rezultaty. System zawiera elementy gry, punktuje odpowiednie decyzje, rezultaty pośrednie oraz czas, w którym zostały osiągnięte.

4. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość prezentowania w Serwisie szeregu danych, informacji i innych treści (w tym Materiałów multimedialnych) o swojej osobie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu Materiałach multimedialnych - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika. 

5. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik korzystający z funkcjonalności „dla trenera” ma również możliwość prezentowania w Serwisie szeregu danych, informacji i innych treści (w tym Materiałów multimedialnych) o swoich klientach (podopiecznych) wraz z wizerunkiem osobistym takich osób znajdującymi się na przekazanych do Serwisu Materiałach multimedialnych. Klient może być również Użytkownikiem Serwisu. Jeżeli klient jest Użytkownikiem to tym samym przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na to, że wybrany przez niego na trenera Użytkownik Serwisu posiada możliwość podglądu jego konta (i danych tworzących jego spersonalizowany Profil), monitoringu efektów jego ćwiczeń w trybie ciągłym oraz wprowadzania dedykowanego dla Użytkownika zestawu ćwiczeń importowanego bezpośrednio do jego kalendarza. 

6. Osoba korzystająca z modułu „e-learning” może być Użytkownikiem.

7. Przeglądnie zasobów Serwisu (Bazy Profili, i inne) oraz jego poszczególne, wskazane przez Administratora usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn. Użytkownik może, zarządzając swoim Profilem, ograniczyć dostęp do treści swojego Profilu wskazując, jakie informacje o Użytkowniku mogą być udostępniane innym Użytkownikom oraz dla każdego użytkownika Internetu. 

8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie. Podmioty trzecie świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten ponosi wyłączną odpowiedzialności za świadczenie tych usług, a wszelkie uwagi i reklamacje związane ze świadczonymi usługami winny być kierowane do podmiotu takich usług dostarczającego (i jednocześnie ponoszącego odpowiedzialność za świadczenie tych usług). Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą niezwłocznie przekazywane tym podmiotom.

9. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług zarządzanych przez Użytkownika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi wskazanymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług. 

10.Administrator będzie w miarę możliwości informował na łamach Serwisu o każdej istotnej zmianie zakresu usług oraz o przyczynach takich zmian.

§ 5. Uczestnictwo w Serwisie 

1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

2. W celu założenia Konta i w konsekwencji uzyskania statusu Użytkownika Serwisu niezbędne jest oprócz spełnienia wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie posiadanie dowolnej, aktywnej Skrzynki e-mail.

3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i strony Serwisu, do czego niezbędne są działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

4. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta uzyskanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, i w konsekwencji nie będzie posiadała Profilu o danym Loginie. Login jest zarezerwowany w Serwisie dla danej osoby wyłącznie czasowo na potrzeby rejestracji. Rejestracja powinna zostać dokonana w terminie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta. 

5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom. 

6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:

a) zapoznał się z Regulaminem oraz zaakceptował jego postanowienia bez wyjątków i zobowiązuje się do ich przestrzegania; 

b) przyjmuje do wiadomości, że informacje zawarte w Materiałach multimedialnych i inne treści składające się na Profil są dostępne innym Użytkownikom oraz mogą zostać udostępnione nieograniczonemu kręgowi użytkowników Internetu, z zastrzeżeniem jednak następujących danych: adresu e-mail, hasła do Konta, kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych, dokładnej daty urodzin Użytkownika (system podaje do publicznej wiadomości wiek Użytkownika w latach wyliczony automatycznie na podstawie podanej daty urodzin), numeru telefonu;

c) poprzez prezentację Materiałów multimedialnych za pośrednictwem Serwisu udziela Administratorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji, o której stanowi ust. 14 poniżej.

7. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, z tym że w celu prawidłowego założenia Konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych: nazwę użytkownika, adres email oraz hasło.

8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do podanych przez siebie danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora - mailowo na adres admin@myfitbro.com lub listownie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

9. Udostępniając dane, informacje i Materiały multimedialne do Serwisu (w tym dane osób trzecich, np. swoich klientów za pośrednictwem funkcjonalności „dla trenera”), Użytkownik oświadcza, że:

a) posiada uprawnienia lub wszystkie wymagane przepisami prawa zgody do tego, aby te materiały mogły być udostępnione publicznie (rozpowszechnione) za pośrednictwem Serwisu, i w konsekwencji sieci Internet, oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu;

b) nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

c) wyraża zgodę na oznaczanie tych materiałów przez Administratora za pomocą Loginu podanego w procesie rejestracji;

d) w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń względem Administratora odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych Materiałów multimedialnych czy jakichkolwiek innych treści, Użytkownik zobowiązuje zwolnić Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych, administracyjnych, polubownych lub innych).

10. Administrator może moderować oraz odmówić rozpowszechnienia jakichkolwiek treści, w tym Materiałów multimedialnych Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, jeżeli podawane treści będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, postanowienia Regulaminu czy zasady współżycia społecznego. 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres admin@myfitbro.com. Usunięcie Konta jest równoznaczne z usunięciem Profilu w sposób stały i bezpowrotny. Usunięcie danych osobowych podawanych przy rejestracji Konta powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym jest równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

11. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może usunąć Materiał multimedialny naruszający postanowienia Regulaminu oraz zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu Użytkownikowi (Profil lub możliwość dokonywania wpisów do komentarzy, forum i inne), wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. W takim wypadku Administrator wysyła do Użytkownika informację na podany przez niego adres e-mail dotyczącą przyczyn usunięcia wpisu wraz z informacją, że w przypadku kolejnego naruszenia Regulaminu, Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu bez dodatkowych powiadomień. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, przy czym odblokowanie może nastąpić po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora lub po upływie określonego przez Administratora czasu.

12. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Profilu z Serwisu, jeżeli Administrator stwierdzi, że:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a zastosowano w stosunku do niego procedurę wskazaną w ust. 12 powyżej; 

b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania; 

c) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika; 

d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie; 

e) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji korzystania z Serwisu zgodnie z postanowienia Regulaminu;

f) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą nosić znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

13. Użytkownik przesyłając do Serwisu Materiały multimedialne, udziela nieodpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich wykorzystywanie przez Administratora na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

b) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania niezbędne jest zwielokrotnienie, niniejsze pole eksploatacji obejmuje w szczególności utrwalenie Materiałów multimedialnych na twardym dysku komputera lub innego nośnika informacji, a także utrwalenie w sieci komputerowej lub multimedialnej;

c) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w treści lub układzie Materiałów multimedialnych; 

d) rozpowszechnianie w kraju i zagranicą w dowolny sposób, oraz użyczenie lub najem, a także publicznej wykonanie, wystawianie, wyświetlanie;

e) opublikowanie w całości lub części w prasie lub wydawnictwie książkowym oraz wprowadzenie oraz innych sieci (w tym telefonicznych i teleinformatycznych), docelowo lub celem dalszego udostępniania zarówno nieodpłatnego, jak i komercyjnego;

f) dokonywanie przedruków całości albo części, oraz udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów;

g) nadanie radiowe lub telewizyjne dzieła, zarówno w formie satelitarnej, cyfrowej lub jakiejkolwiek innej oraz nadanie równoczesne i integralne dzieła w sieciach kablowych;

h) dokonywanie reprodukcji mechanicznej, adaptacji elektronicznej;

i) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych) i udostępnianie (m.in. w Internecie) w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 6. Zasady

Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności na jakiejkolwiek płaszczyźnie lub poszczególnych usług do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu (w szczególności wskazanych w § 3 ust. 1). Przede wszystkim niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, z wyjątkiem udostępnionej przez Administratora na warunkach przez niego określonych;

c) rozsyłanie spamu i tzw. niezamówionej informacji handlowej; 

d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników w jakikolwiek sposób, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych osób trzecich; 

e) publikowanie na łamach Serwisu Materiałów multimedialnych naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego (dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, etc.). 

§ 7. Reklamacje

1. O ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana, zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres   admin@myfitbro.com.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli zgłoszenie reklamacyjne wynika z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora. 

3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu. 

§ 8. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie treści (informacje, porady, ekspertyzy, etc.) uzyskane przez niego za pośrednictwem Serwisu mają charakter wyłącznie poglądowy i w żaden sposób nie mogą zastąpić porady specjalistycznej (w szczególności specjalistycznej lekarskiej). W związku z powyższym Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Administratora z tytułu zastosowania się do treści przekazanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu w jakiejkolwiek formie.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) jakiekolwiek szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i postanowieniami Regulaminu; 

b) brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie lub informacji i danych o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom; 

c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika; 

d) udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa; 

e) skutki wykorzystywania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu (w tym wszelkie treści przekazywane Użytkownikowi przez innego Użytkownika, również zaproszonego jako trenera) oraz treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność;

f) wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności za całkowitą blokadę lub zawieszenie Konta, usunięcie poszczególnych Materiałów multimedialnych, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Materiałami multimedialnymi;

g) utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich;

h) działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

3. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i jednocześnie zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami prawa. 

4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nie leżące po stronie Administratora, w szczególności spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji pytań kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te pytania są warte upublicznienia. 

8. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i osoby trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych, itp. do treści korespondencji. 

9. Zabronione jest bez pisemnej zgody Administratora: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, Materiałów multimedialnych lub innych treści umieszczony w Serwisie. 

10. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. 

11. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów ze strony innych osób, w tym Użytkowników. 

12. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail admin@myfitbro.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

§ 9. Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu  za pośrednictwem  Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. 

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. 

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika. 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na adres admin@myfitbro.com

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2015 r.

 

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ ROZUMIE OKREŚLONE W NIM PRAWA, OBOWIĄZKI I POSTANOWIENIA. KLIKAJĄC PRZYCISK AKCEPTACJI I/LUB KONTYNUUJĄC INSTALACJĘ OPROGRAMOWANIA BĄDŹ UŻYTKOWANIE APLIKACJI MOBILNEJ LUB PORTALU, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE WYRAŻA ZGODĘ NA PODPORZĄDKOWANIE SIĘ POSTANOWIENIOM NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ PRZYZNAJE FIRMIE FIT UP SP. Z O.O. PRAWA W NIM OKREŚLONE.